Може ли да се променя вече сключен договор за изпълнение на обществена поръчка? | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Може ли да се променя вече сключен договор за изпълнение на обществена поръчка?

Може ли да се променя вече сключен договор за изпълнение на обществена поръчка?
Въпрос: 

Има ли основание за промяна на договор за обществена поръчка за доставка на стоки в случай на промени във валутните курсове при вносни стоки? Какво трябва да направи изпълнителят, ако иска да промени договора, когато поради валутния курс не може да достави стоката на цената, на която е сключен договора?

Отговор: 

В съответствие с нормата на чл. 43, ал. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят. По изключение и поради непредвидени обстоятелства в алинея втора на чл. 43 от ЗОП са изброени изчерпателно и лимитативно хипотезите, в които договорът за обществена поръчка може да бъде променен. Промяната на валутния курс при договор за доставка на вносни стоки не фигурира сред изключенията по чл. 43, ал. 2 от ЗОП и не представлява законосъобразно основание за изменение на сключен договор за обществена поръчка. Още повече, че промяната на валутния курс не може да се квалифицира като непредвидено обстоятелство по смисъла на § 1, т. 14б. от Допълнителните разпоредби на ЗОП, според който „непредвидени обстоятелства" са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия. Изменението във валутния курс е предвидимо обстоятелство и съвсем логично не попада сред изключенията по чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

Промяната на договора за обществена поръчка поради намаляване на цената на доставяната стока в следствие на промяна във валутния курс би била евентуално допустима и законосъобразна при условията на чл. 43, ал. 2, т. г от ЗОП, а именно - намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване на договорените цени. От зададения въпрос обаче следва да се направи изводът, че в случая не се касае за намаляване на цените, а напротив – за тяхното увеличение.

След като става въпрос за обществена поръчка за доставка на вносни стоки е следвало още в проекта на договора за обществена поръчка да се предвиди възможност за промяна на цената на стоките в случай на изменения във валутния курса. Подобна клауза би отговаряла напълно на изискванията на принципите на публичност и прозрачност и би позволила законосъобразно изменение на цената на доставката в хода на изпълнение на обществената поръчка в случай на промени във валутния курс, настъпили след сключването на договора. Очевидно обаче, настоящата хипотеза не е такава.

С оглед на изложеното следва да се направи извод, че изпълнителят продължава да бъде обвързан с условията по договора за възлагане на обществената поръчка въпреки промяната на валутния курс и неговата невъзможност да изпълнява поетите по силата на този договор задължения. В тази хипотеза, за съжаление, последствията за изпълнителя следва да са предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. Би следвало възложителят да има право да се възползва от вероятно предвидените в договора за обществена поръчка неустойки при неизпълнение на задълженията на изпълнителя включително и като задържи  гаранцията за изпълнение на договора или съответна част от нея.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Право и мениджмънтПублична администрация
Таг новини: 
обществени поръчки
Go to top