Осигуровки при граждански договор с възнаграждение под МРЗ | РААБЕ Експерт

Осигуровки при граждански договор с възнаграждение под МРЗ

Осигуровки при граждански договор с възнаграждение под МРЗ
Въпрос: 

Лице, наето по граждански договор в нашето дружество, работи по трудов договор в друга фирма. Сумата, която му изплащаме след намаляване с нормативно признати разходи е под МРЗ. Дължат ли се осигуровки в този случай?

Отговор: 

В описания случай върху възнаграждението, изплатено по гражданския договор, се дължат осигурителни вноски на основание чл. 4, ал. 3, т. 6 от КСО. Съгласно тази разпоредба лицата, които полагат труд без трудово правоотношение /граждански договори/ и са осигурени на друго основание през съответния месец, се осигуряват задължително, независимо от размера на полученото възнаграждение. За да възникне задължение за осигуряване на това основание, е необходимо да са изпълнени следните условия:

  1. лицето да работи по граждански договор срещу възнаграждение;
  2. в същия период лицето да е осигурено на някое от основанията по чл. 4, ал. 1 и 2 от КСО /трудов договор, ДУК, служебно правоотношение и др. под./.

Видно от изложеното във въпроса във Вашия случай се дължат осигурителни вноски върху възнаграждението, изплатено по гражданския договор, независимо че то е по-малко от минималната работна заплата. Вноски се дължат за фонд „Пенсии“, за ДЗПО и за здравно осигуряване. Те се изчисляват върху полученото брутно възнаграждение, намалено с разходите за дейността по чл. 29, ал. 1 от ЗДДФЛ. Вноските са за сметка на осигурителя и осигуреното лице  и се внасят от осигурителя до 25-то число на месеца, следващ този, през който е изплатено възнаграждението.

Обстоятелството, че лицето е осигурено на друго основание, следва да се декларира от него пред възложителя при изплащане на възнаграждението.

Важно изключение от това правило се отнася за лицата, които са осигурени на друго основание върху максималния размер на осигурителния доход – 2400 лв. за 2014 г. В този случай върху възнаграждението по гражданския договор не се дължат осигурителни вноски. Това обстоятелство също се установява с декларация от изпълнителя по гражданския договор.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Персонал и осигуряване
Таг новини: 
работна заплатаКСОДУКДЗПОпенсии
Go to top