Прекратяване на трудово правоотношение по договор със срок на изпитване с работник, който не се явява на работа | РААБЕ Експерт

Прекратяване на трудово правоотношение по договор със срок на изпитване с работник, който не се явява на работа

Прекратяване на трудово правоотношение по договор със срок на изпитване с работник, който не се явява на работа
Въпрос: 

Назначихме работник за поддържане на тенис кортове считано от 22.03.2013 г., на основание чл. 70 от КТ и във връзка с чл. 67, ал. 1 ,т. 1 от КТ със срок на изпитване 6 месеца, като срока е в полза на работодателя.

Пуснахме заповед от 18.04.2013 г. за уволнение на същото лице, считано от датата на връчване на заповедта на лицето, поради неизпълнение на задълженията си, съгласно длъжностната характеристика за длъжността, която той подписа при назначаването си.

На 18.04.2013 г. лицето не се яви на работа. Не отговаря на дадения за връзка телефон.

Пуснахме заповедта по пощата с обратна разписка, същата се върна, без да е получена от лицето на адреса по лична карта и негово устно уверение при назначаването му, че и в момента живее на този адрес.

Моля, да ми отговорите с коя дата да го уволня и ако датата е след 18.04.2013, какъв отпуск е правилно да бъде за дните след 17.04.2013 г.

Отговор: 

Въпросът Ви е свързан с прекратяване на трудовото правоотношение на трудов договор с клауза със срок на изпитване, уговорена в полза на работодателя. По правило такъв трудов договор може да се прекрати едностранно от работодателя в срока на изпитване. Когато всяка от страните по договора иска през време на изпитателния срок да провери другата страна как ще изпълнява задълженията си по трудовото правоотношение, се сключва договор със срок за изпитване на основание чл. 70, ал. 1 от КТ. Добре е да знаете, че с този договор работодателят има възможност да проверява годността на работника и служителя за изпълняваната от него работа, а работникът или служителят, в срока на изпитване, проверява дали работата е подходяща за него. Кодексът на труда е въвел принцип на еднократност на трудов договор със срок за изпитване. По този начин законът забранява на работодателя да сключва повече от един път договор с изпитателен срок с един и същ работник или служител за една и съща работа.

Когато срокът за изпитване е бил уговорен в полза на работодателя, какъвто е Вашия случай, имате право в изпитателния период да прекратите трудовото правоотношение без предизвестие с работника или служителя и без да е необходимо да е налице обективна причина за това на основание чл. 71, ал. 1 от КТ. В случай, обаче, че уговореният срок на изпитване е изтекъл дори с един ден, работодателят губи правото си да прекрати договора на основание чл. 71, ал. 1 от КТ. Ако работодателят прекрати на основание чл. 71, ал. 1 от КТ договор със срок за изпитване, след като е изтекъл срокът за изпитване, прекратяването ще е незаконно. Уволненият работник може да заведе съдебен иск за отмяна на незаконната заповед за уволнение.

Когато договорът със срок за изпитване не е бил прекратен от работодателя в периода на изпитване, той се смята за окончателно сключен (чл. 71, ал. 2 от КТ). В този случай трудовият договор продължава действието си при условията, при които е бил сключен, без да е необходимо работодателят да издава някакъв писмен акт. Ако изпитателният срок е бил уговорен при трудов договор за неопределено време, такъв ще бъде и окончателният договор.

От изложените данни в писмото става ясно, че в уговорения срок на изпитване, Вие сте предприели прекратяване на трудовото правоотношение и сте издали заповед за прекратяване, считано от 18.04.2013 г.

Съгласно чл. 335, ал. 2, т. 3 от Кодекса на труда трудовият договор се прекратява, когато прекратяването е без предизвестие - от момента на получаването на писменото изявление за прекратяване на договора. Това на практика означава, че изявлението Ви за прекратяване на договора, оформено в писмена заповед трябва да е достигнало до работника или служителя и той да го е получил.

След като не можете да намерите работника на посочения от него адрес може би е добре да му изпратите нотариална покана за получаване на Вашата заповед. Това е официално връчване на документ и от този момент заповедта Ви ще влезе в сила.
Съветваме Ви да не променята датата в заповедта за прекратяване и да не оформяте каквито и да било заповеди за отпуск, защото отпуск не Ви е бил поискан от работника.

Това, което следва да направите, ако работника получи нотариалната покана от нотариуса е от момента на получаването да регистрирате уведомлението за прекратяване в НАП в 7-дневен срок.

За времето от изготвяне на заповедта до връчването й просто трябва да водите присъствена форма 76, в която да се вписва, че лицето отсъства от работа, за да не дължите трудово възнаграждение и  осигуровки за този период.

По отношение на нотариалната покана следва да знаете, че когато едно лице иска официалното му изявление до другиго да има обвързваща доказателна сила за него, съобщението трябва да се изпрати и връчи чрез Нотариус. Само така той ще разполага с доказателства на коя дата другото лице е уведомено. Всяко физическо или юридическо лице може да изпрати до друго лице Нотариална покана (уведомление). Нотариална покана може да се отправи чрез всеки правоспособен Нотариус, но е препоръчително, той да е с район на действие, където е адреса на получателя.

Производството започва с устна молба на лицето, желаещо да изпрати покана, отправена към Нотариуса. Представят се три (или повече в зависимост от броя на адресатите) еднообразни екземпляра от поканата. Нотариусът установява самоличността, дееспособността на явилия се пред него. Проверява и съдържанието на нотариалната покана, за да не съществува пречка за осъществяване на съответното нотариално действие. С нотариалната покана Нотариусът удостоверява актът на връчването й, като върху всеки екземпляр се отбелязва датата на представяне, името на Нотариуса и на лицето, представило поканата, регистрационният номер по регистър, том, където е подредена поканата и номер. След това единият екземпляр се подрежда в специална книга, другият се оставя на разположение на изпращащото лице, а останалите се връчват на адресантите срещу подпис.

Връчването на Нотариалната покана става чрез служител от нотариалната кантора, на когото изрично са възложили тези функции (чл. 50 от Закона за нотариусите). Той оформя разписката, съгласно разпоредбите на Гражданско-процесуалния кодекс. Отговорен за извършените от него действия е Нотариусът, към когото той работи. Отбелязва се и начинът на връчване – лично, за когото е поканата, или на друго лице (от семейството, съсед, домоуправител т.н, който се е съгласил да предаде поканата). Ако този, до когото е отправена поканата, откаже да се подпише, отказът му задължително трябва да се установи с подписа на поне един свидетел. Трите му имена и точният му адрес задължително трябва да бъдат отбелязани от връчителя върху разписката. Когато тя е оформена по този начин може да се счита, че уведомлението е надлежно извършено с произтичащите от това законови последици.

Нотариалното удостоверяване не е действително, когато не е отбелязано на кого е връчена поканата и когато разписката не е подписана от връчителя. Законът не изисква Нотариусът да заверява подписите върху поканата. Затова този, който я изпраща, може да не се яви лично в кантората, а да изпрати свой представител да я занесе. Нотариусът удостоверява само, че поканата е изпратена и връчена. Той не се интересува кой и до кого я изпраща. Не го вълнуват и гражданските правоотношения, за които се отнася. Длъжен е да следи само дали нейното съдържание не противоречи на закона и добрите нрави. По този начин могат да се изпращат и всякакви други съобщения, предупреждения, отговори, свързани с каквито и да било граждански и търговски отношения.

Щом отправите нотариална покана следва да се има предвид, че с нея искате да връчите заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение. Ето защо към нея трябва да приложите и един екземпляр от оригиналната заповед за прекратяване на трудовото правоотношение. В момента, в който покана заедно с прекратителната заповед бъде връчена на работника или служителя и този факт се удостовери от нотариуса, следва да се приеме, че Вашето изявление за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 71 , ал. 1 от КТ е достигнало до лицето и настъпва прекратява на трудовия договор.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Персонал и осигуряванеПраво и мениджмънт
Таг новини: 
трудови правоотношениятрудово право
Go to top