Прилагане на СИДДО за правни услуги от чуждестранна компания | РААБЕ Експерт

Прилагане на СИДДО за правни услуги от чуждестранна компания

Прилагане на СИДДО за правни услуги от чуждестранна компания
Въпрос: 

През 2014-та получихме фактура за правни услуги от чуждестранна компания. Начислихме данък при източника 10%, внесохме го в бюджета и съответно го декларирахме по чл. 55, ал. 1  от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО. Тъй като данъкът не е удържан от начисления и изплатен доход на чуждестранната компания, го обложихме и с годишен данък, съгласно чл. 26 т. 8 от ЗКПО за същата година.

През 2015-та година получихме от нашия чуждестранен контрагент надлежно попълнени и заверени оригинални документи по смисъла на чл. 135, ал. 2 и чл. 136 от ДОПК за прилагане на чл. 142, ал. 1 от ДОПК. Съгласно тези документи трябва да приложим СИДДО с Великобритания за доходите, изплатени от дружеството ни през 2014-та година на чуждестранния ни партньор.

Каква е процедурата за прилагане на СИДДО при тези обстоятелства и какви са рисковете, свързани с това? Целта ни е безпроблемното възстановяване на платените вече данъци.

Отговор: 

Ако правните услуги, извършени от местно лице на Великобритания, представляват консултации без място на стопанска дейност или определена база в България, данъкът от 10% е бил дължим, тъй като българският платец не е разполагал с доказателства за наличие на основания за прилагане на СИДДО. След като вече са налице такива доказателства, чуждестранното лице може да подаде искане за прихващане и възстановяване на внесен данък по реда на чл. 129 от ДОПК. В процедурата по възстановяване ще се представят документите, които удостоверяват наличието на основанията за прилагане на СИДДО с Великобритания и ако всичко е наред, ще се издаде акт за прихващане и възстановяване. Процедурата по чл. 135-142 от ДОПК в случая е неприложима, тъй като е данъкът е внесен.  Обръщаме внимание, че искането за прихващане и възстановяване се подава от чуждестранното лице, а не от платеца на дохода, независимо че данъкът е внесен за негова сметка. Недължимо внесените суми също се възстановяват на чуждестранното лице - носител на задължението за данъци или на упълномощено от него лице.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Данъци и счетоводство
Таг новини: 
СИДДОДОПКданъци
Go to top