Удължаване на договор на пенсионер | РААБЕ Експерт

Удължаване на договор на пенсионер

След две поредни удължавания на договор от наш пенсионер по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ за по една година, по кой член да го удължим трети път, за същия срок?
Въпрос: 

След две поредни удължавания на договор от наш пенсионер по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ за по една година, по кой член да го удължим трети път, за същия срок?

Отговор: 

Когато работата предварително се знае, че работата за която се наема лицето е временна, работодателят сключва с него срочен трудов договор. Ако решите да наемате работник или служител на работа по срочен трудов договор следва да знаете, че законът е определил изчерпателно видовете срочни трудови договори  в чл. 68, ал. 1 от КТ. Те са общо 5 вида:

  1. Договор за определен срок.
  2. Договор със срок до завършване на определена работа.
  3. Договор за заместване на работник или служител, който отсъства от работа.
  4. Договор за работа на длъжност, която се заема с конкурс за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс.
  5. Договор за определен мандат, когато такъв е установен за съответния орган.

Във вашия случай  Вие  сте избрали да сключите с пенсионер срочен трудов договор за определен срок (чл. 68, ал. 1, т.1 от КТ ). Обстоятелството, че лицето е пенсионер няма отношение към вида трудов договор, който сте избрали. Всеки има право на труд, дори и когато е с качество на пенсионер.

От данните в писмото ви става ясно, че веднъж сте сключили за определен срок –срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ и същия този договор сте го удължили два поредни пъти с по 1 година.

Ще ви обърнем внимание, че срочният трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 може да се  сключва  за определен срок, който не може да бъде по–дълъг от 3 години, доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго.

Приемаме, че сте се възползвали от възможността, дадена от чл. 68, ал. 4 от КТ да сключите срочен трудов договор  за определен срок по изключение по смисъла ал. 4 на чл. 68 от Кодекса на труда.

По правило, срочният трудов договор за определен срок се сключва само за изпълнение на работи и дейности, които имат временен, сезонен или краткотраен характер. Законът допуска по изключение сключването на срочни трудови договори по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ за работи и дейности, които не са с временен, сезонен или краткотраен характер, т. е. допуска се сключване на срочни трудови договори за определен срок и за работи и дейности, които имат постоянен характер за предприятието и то с минимален срок една година.

В § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на КТ е дадено легално определение на понятието „изключение“. То е налице при конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер, съществуващи към момента на сключване на трудовия договор, посочени в него и обуславящи срочността му.Тъй като не уточнявате дали работата, за която сте наели работника  предполагаме, че сте сключили  трудов договор за определен срок във връзка с наличието на изключение по § 1, т. 8 от ДР на КТ. 
Важно е да знаете, че Кодексът на труда  позволява по изключение  първоначално да се сключи срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 за срок най-малко от една година. Този срок може да бъде договорен и за по-малко от една година, ако сте получили писменото искане за това от работника. И в двата случая законът позволява срочен трудов договор за определен срок, сключен при условията на изключение по смисъла на § 1, т. 8 от ДР на КТ, да се сключи повторно само веднъж за срок най-малко една година. 

Следователно не бихте могли да удължвате повече от веднъж срочния трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1, сключен във връзка с чл. 68, ал. 4 от КТ.

В писмото си казвате, че сте го удължили вече два  пъти, което ни навежда на съмнението, че вече веднъж сте нарушили закона.
Нашият съвет към Вас е да предложите на работника или служителя друг вид срочен трудов договор  по чл. 68, ал. 1 от КТ, стига да има условия за сключването му – например  за завършване на определена работа (този срочен договор има за срок завършване на работа, която може да трае повече от 1 година) или да му предложите  договор за заместване на работник или служител, който отсъства от работа.

Ако не съществуват подобни опции- възможностите, които остават са две:
1. Да предложите на работника – постоянен договор със срок на изпитване уговорен в полза на работодателя, но трябва да държите сметка на обстоятелството, че ще го назначите на длъжност по която досега не е работил, т.е. не е бил изпитван по смисъла на чл.70 от Кодекса на труда.

2. Да му предложите на работника трудов договор по чл. 114 от Кодекса на труда, който се сключва за определени дни от месеца, като това време се признава за осигурителен и трудов стаж на работника. В този случай в самия договор ще трябва да определите дните от месеца, в които работника следва да се явява, за да полага труд. Този договор вече не е ограничен със срок до 5 работни дни или до 40 часа в месеца, така че бихте могли да уговорите полагането на труд да става например в определени на брой дни (по два или три) в работната седмица.За времетраенето на този  вид договор се внасят осигуровки за държавно обществено осигуряване  и за здравно осигуряване.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Персонал и осигуряване
Go to top