Възможно ли е да се продължи трудовият договор на назначен по заместване служител | РААБЕ Експерт

Възможно ли е да се продължи трудовият договор на назначен по заместване служител

Възможно ли е да се продължи трудовият договор на назначен по заместване служител
Въпрос: 

Преди 2 години назначихме служител по заместване, сега предстои завръщане на титуляря. Но междувременно друга служителка излезе по майчинство, която искаме да бъде замествана от назначената по чл. 68, ал. 1, т. 3.

Възможно ли е да се продължи трудовият договор на назначената служителка по заместване, като се смени титуляря и как да се оформи това?

Отговор: 

При така описаната фактическа обстановка, съществуват две възможности:

  1. Едната е да сключите нов трудов договор със служителката, която е назначена по заместване, който да влиза в сила след прекратяване на действащия трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ. Действащият трудов договор може да се прекрати както поради завръщане на титуляря, така и преди това - на всяко друго релевантно основание, допустимо от трудовото законодателство. Например, по преценка и при единомислие на двете страни в трудовото правоотношение, същото може да бъде прекратен по взаимно съгласие на основание чл. 325, т.1 от КТ.

    Няма пречка да се сключи повторно трудов договор на посоченото основание - чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ, тъй като предвидените ограничения в чл. 68, ал. 4 от КТ касаят само хипотезата на чл. 68, ал. 1, т. 1.

    Новият трудов договор съответно трябва да съдържа всички реквизити на трудовия договор, съгласно чл. 66 от КТ. В конкретния случай трудовият договор следва да съдържа и клаузата срок, като се посочи, че се сключва за заместване на работник или служител, който отсъства от работа.

    Следва да спазите и разпоредбата на чл. 62, ал. 3 от КТ, съгласно който в тридневен срок от сключването трудовия договор работодателят е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите
  2.  Втората възможност е, при наличие на съгласие от двете страни, да сключите  допълнително споразумение на основание чл. 119 от КТ, което да отразява съответните промени  в трудовото правоотношение. Допълнителното споразумение следва да се сключи преди прекратяване на действащото трудово правоотношение, т.е. преди завръщане на титуляря по текущото трудово правоотношение. На практика това би било възможно, в случай че титулярят на втората длъжност започне ползването на отпуската си малко преди да се е завърнал титулярят на първата длъжност.

Доколкото трудовото правоотношение има договорна природа, страните могат във всеки момент да променят по взаимно съгласие това, което са договорили. Промяната може да се извърши само по писмено съгласие между страните, без значене е от коя от тях изхожда инициативата, важното е и другата страна да е съгласна с направеното й предложение. От момента на постигане на съгласие за промяна на трудовото правоотношение, то продължава да съществува между същите страни с измененията в тези негови елементи, за които страните са се договорили писмено.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Право и мениджмънт
Таг новини: 
КТНАП
Go to top