Практически и правни проблеми при възлагане на обществените поръчки чрез ЦАИС „ЕОП“. и коментар на Проекта на промени в ЗОП | РААБЕ Експерт

Практически и правни проблеми при възлагане на обществените поръчки чрез ЦАИС „ЕОП“. и коментар на Проекта на промени в ЗОП

Практически и правни проблеми при възлагане на обществените поръчки чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС  „ЕОП“) и коментар на Проекта на Закона за изменение на Закона за обществените поръчки

Лектор: Милана Кривачка, адвокат и утвърден специалист по Закона за обществените поръчки

11.12.2019 г., гр. София, парк-хотел "Москва" 

Предназначен за: възложители, кандидати, участници и изпълнителни на обществени поръчки.

Предимства за участниците в семинара: 

- Ще разберете как на пратка да подготвите и провеждате процедура по новата ЦАИС „ЕОП“, след 01.11.2019 г.

- Ще получите синтезиран и ясен коментар на промени в ЗОП, които ще влязат  в сила от 01.01.2020 г.

- Ще се справите с предизвикателството на Електронно фактуриране; Нови правила при възлагането на обществените поръчки чрез събиране на оферти с обява и покана до определени лица.

- Ще бъдат разгледани особеностите при използването на електронната платформа при събиране на оферти с обява.

09:00 – 09:30 ч.

Регистрация на участниците

09:30 – 11:00 ч.

1. Обща характеристика на ЦАИС „ЕОП“;
2. Действия на възложителя извън ЦАИС „ЕОП“:
Техническата спецификация за изпълнение на обществената поръчка; Изчисляване на прогнозната стойност на обществената поръчка в съответствие с  актуалната пазарна стойност на предстоящите за възлагане поръчки, определена в резултат на пазарни проучвания или консултации; Определяне на вида на процедурата; Обособени позиции;
Основания за отстраняване от процедурата;Определяне на критериите за подбор и критерия за възлагане на обществената поръчка;
3. Действия на възложителя в ЦАИС „ЕОП“:
Регистрация на Възложителя; Създаване на профил на възложителя в ЦАИС „ЕОП“;
Определяне на ролите на служителите на възложителя;Обявяване на обществената поръчка чрез ЦАИС „ЕОП“ ;Използване на шаблони и образците в системата;  Съставяне на график за провеждането на процедурата; Условия и ред за изменение на условията на обществената поръчка

11:00 – 11:30 ч.

Кафе-пауза

11:30 – 13:00 ч.

 

 Провеждане на процедурата чрез ЦАИС „ЕОП“:
Регистрация и създаване на профил на участниците в системата; Особености при подаването на офертата чрез електронната платформа. Изключения за подаването на оферти чрез електронната платформа;
Провеждането на процедурата чрез ЦАИС „ЕОП“;Особености при отварянето, разглеждането и оценка на офертите в системата; Връчване на решенията на възложителя чрез електронната платформа; Приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка;

 

  

13:00 – 13:30 ч.

Обяд

13:30 – 14:30 ч.

Сключване на договора за обществена поръчка. 
Основания за изменение на договора за обществена поръчка;
Електронно фактуриране; Нови правила при възлагането на обществените поръчки чрез събиране на оферти с обява и покана до определени лица;
Особености при използването на електронната платформа при събиране на оферти с обява и покана до определени лица; Анализ на често допусканите нарушения при възлагането на обществените поръчки.

14:30 – 15:00 ч.

Кафе-пауза

15:00 – 16:45 ч.

Коментар на предстоящите промени в ЗОП, които ще влязат  в сила от 01.01.2020г:
Промяна в приложното поле на чл.7, ал.4 от ЗОП; Промяна на условията за възлагане на обществени поръчки „in house“ по реда на чл.14, ал. 1 т.5 и т.7 от ЗОП; Изменение на чл.21, ал.2 от ЗОП – провеждане на пазарни проучвания и консултации за всички обществени поръчки, независимо от реда, по който се възлагат;
Промяната на чл.36, ал.1 от ЗОП – регламентира Регистъра за обществените поръчки, като част от платформата; Промяна на правилата за изпращане на информация за прекратяване на процедурите; Промяна в основания за отстраняване от процедурата – чл.107, т.5 от ЗОП;
Промени в правилата за сключване на рамково споразумение – чл. 112а от ЗОП; 
Изменения в правилата за възлагане на конкретните поръчки чрез създадените от възложителите квалификационни системи; Представяне на ЕЕДОП вместо декларации, при възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява и покана до определени лица (чл. 192, ал. 3). Промяна в срока за поддържане на Профила на купувача на електронната платформа от 01.01.2010 г., вместо от 01.01.2021 г. при извършване на проверка от Комисията.

 

16:45 ч.

 

Приключване на семинара. Раздаване на сертификати.

 

За лектора:

Милана Кривачка – адвокат, утвърден специалист по Закона за обществените поръчки. В периода от 1997г. до 2007г. е работила в дирекция Правна на Министерски съвет и в това си качество е участвала в работните групи за изработване на проектите на ЗОП  и на всички негови изменения, както и на подзаконовите актове, свързани с неговото  приложение. От 1999г. до този момент адвокат Кривачка е лектор на множество семинари и автор на материали във връзка с приложението на ЗОП.

Такса за участие: 246,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

Отстъпка за абонати на наши издания - 20%!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация.

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top