Промени в ЗДДС и ППЗДДС, в сила от 1 януари 2014 г. Актуални въпроси по прилагането на ЗДДС | РААБЕ Експерт

Промени в ЗДДС и ППЗДДС, в сила от 1 януари 2014 г. Актуални въпроси по прилагането на ЗДДС

Практически семинар с

Мина Янкова
експерт по ДДС

12.12.2013 г., Венус център, бул. "Княз Ал. Дондуков" №9, София

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

Специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност

 • Общи положения
 • Прилагане и прекратяване на специалния режим
 • Данъчно събитие и изискуемост на данъка
 • Право на данъчен кредит
 • Документиране на доставката

Механизъм за обратно начисляване при доставки на зърнени и технически култури

 • Обхват на механизма
 • Данъчното събитие и изискуемост
 • Начисляване на данъка
 • Документиране и отчитане на доставки на зърнени и технически култури
 • Ускорено възстановяване на ДДС на производители на зърнени и технически култури

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

Доставка на стока

 • Финансов лизинг
 • Приравняване на  възмездна доставка безвъзмездното предоставяне на стоки

Доставка на услуга

 • Приравняване на  възмездна доставка безвъзмездното предоставяне на услуга

Липса на доставка на стоки или услуги

 • Предоставяне за ползване на имоти от държавата/общините/заявителите за нуждите на частни детски градини, училища, както и на детските градини и училища с чуждестранно участие
 • Преминаване на правото на разпореждане от залогодателя към заложния кредитор по смисъла на чл. 32, ал. 4 от ЗОЗ

Внос на стоки

 • Място на изпълнение при доставки на стоки и услуги на Граничен комбиниран мост „Видин Калафат“

Особени случаи при определяне на данъчната основа

 • Данъчна основа при бартер
 • Данъчната основа на безвъзмездно подобрение при прекратяване на договор за наем.
 • Данъчната основа при дерегистрация
 • Данъчна основа при внос

Данъчно събитие и данъчна основа при непрекъснато изпълнение на вътреобщностно придобиване  на стоки

12:30 – 13:30 ч.

Обедна почивка

13:30 – 15:00 ч.

Облагаеми доставки с нулева ставка на данъка

 • Доставка на свързани с внос услуги 

Освобождаване от данък при внос

 • Освободен внос по силата на международни договори и внос на стоки от въоръжени сили на чужди държави
 • Освободени доставки по силата на международни договори и доставки, по които получатели са въоръжените сили на чужди държави или институции на Европейския съюз

Специалния ред за начисляване на данъка при внос или за възстановяване на данъка в 30-дневен срок при реализиране на инвестиционен проект

Възникване и упражняване правото на приспадане на данъчен кредит за налични активи и получени услуги преди регистрацията

Доставка във връзка с дерегистрация и определяне на задълженията за последния данъчен период

Ограничения за корекции  при липси на стоки при тяхното съхраняване и транспортиране съгласно нормативен акт или фирмени стандарти и нормали.

Прихващане, приспадане и възстановяване на резултат за периода - данък за възстановяване

 • Съхраняване на документи

15:00 – 15:30 ч.

Приключване на семинара.
Оценка и раздаване на сертификати.

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

 • важна практическа информация и напътствия;
 • компетентни отговори на вашите въпроси;
 • тълкувания на практически казуси;
 • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

 • да отправите въпроси към специалист;
 • да споделите опит с другите;
 • да проверите знанията и възможностите си;
 • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

В таксата за участие са включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-пауза, обяд.

 

 

Сподели този семинар: 

Бърза ПОРЪЧКА

Формуляр за регистрация за семинар

Моля, попълнете Вашите данни за регистрация в семинара.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Участник 1
Моля впишете Вашите имена.
Моля посочете имейл, на който може да се свържем с Вас.
Моля посочете телефон, на който може да се свържем с Вас. Вписвайте само цифри.
Моля впишете Вашата длъжност в организацията, където работите.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
Моля впишете името на организацията, в която работите.
Моля изберете общината, в която се намира Вашата организация.
Моля изберете областта, в която се намира Вашата организация.
Моля впишете адреса на Вашата организация (ул., ж. к., бл., гр./с., пощенски код):
ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Моля впишете името на организацията.
Моля впишете името на материално отговорното лице.
Моля впишете ЕИК на организацията или ЕГН за физическо лице. Ако имате регистрация по ДДС моля впишете Вашия ИН по ЗДДС.
Моля впишете адреса по регистрация на организацията.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

(Моля изпратете попълнена заявка, преди да извършите плащане)

1. Банков превод с основание за плащане: „Участие в семинар (име /дата)” в полза на РААБЕ България ЕООД на сметка:

          · Райфайзенбанк България АД – BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG05RZBB91551080847314

2. Директно плащане в офиса на РААБЕ България на адрес:

     гр. София, ж. к. Дружба-2, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2

За да завършите Вашата регистрация, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За да продължите, трябва да приемете Общите условия за извършване на обучителна дейност.
Go to top