Данъчно облекчение по ЗДДФЛ за млади семейства | РААБЕ Експерт

Данъчно облекчение по ЗДДФЛ за млади семейства

Данъчно облекчение по ЗДДФЛ за млади семейства

Становище на НАП относно отпускане на ипотечен кредит, дата на сключен брак и ползване на данъчно облекчение по ЗДДФЛ

Знаем, че данъчното облекчение за млади семейства е уредено в чл. 22а на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Според този член местните физически лица могат да ползват данъчно облекчение за млади семейства, като приспадат от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище, когато едновременно са налице следните условия:

  1. договорът за ипотечния кредит е сключен от данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак;
  2. данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;
  3. ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година.

Практическото прилагане на този член предизвика различни поводи за изказване на становища от Върховния административен съд (ВАС), както и пояснителни писма от Националната агенция за приходите.

С Писмо на НАП № 24-34-11/09.03.2012 г. е изразено становище относно законосъобразността на изискването гражданският брак да е сключен преди датата на сключване на договора за ипотека.

Според това писмо, както и на базата на трайна съдебна практика вече се изисква гражданският брак да е сключен към 31 декември на съответната календарна година и облекчението да се ползва с годишната данъчна декларация за съответната данъчна година.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top