Как да прекратите трудово правоотношение без предизвестие? | РААБЕ Експерт

Как да прекратите трудово правоотношение без предизвестие?

Как да прекратите трудово правоотношение без предизвестие?

Документи при прекратяване на трудовото правоотношение по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение - чл. 331 от КТ

Прекратяването на трудовото правоотношение по чл. 331 от Кодекса на труда е свързано с насрещните волеизявления на работодателя от една страна и работника/служителя от друга, чрез които страните искат да прекратят съществуващото между тях правоотношение.

Процедурата започва с предложение на работодателя до работника или служителя за прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение. Предложението се прави в писмена форма и задължително изхожда от  работодателя.

В предложението за прекратяване по чл. 331 от КТ задължително посочвате момента, от който смятате да прекратите трудовото правоотношение и размера на обезщетението, което предлагате. В писменото предложение е наложително да се съобразите с минималния размер на обезщетението, което трябва да заплатите на работника или служителя и то е не по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение. Максималната граница на обезщетението не е определена от закона, което означава, че извън посочения размер е въпрос на предварителна договорка какъв размер на обезщетението ще предложите.

След като получи отправеното до него предложение за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 331 от КТ, работникът или служителят трябва писмено да изрази своето становище дали приема предложението.

Съгласието на работника или служителя трябва да бъде дадено в 7- дневен срок, който започва да тече от момента на получаване на предложението за прекратяване по чл. 331 от КТ. Ако в посочения срок работникът или служителят не се произнесе по отправеното предложение се счита, че предложението е отхвърлено.
Ако работникът или служителят приеме предложението за прекратяване по чл. 331 от КТ след изтичането на 7-дневния срок, не пристъпвайте към прекратяване на трудовия договор, а му отправите ново предложение, за да спазите 7-дневния срок за отговор.

Ако работникът или служителят е приел предложението в законния срок (7 дни) следва да му връчите заповед за прекратяване на трудовия договор по чл. 331 от КТ. Датата на прекратяване на трудовия договор е много важна, защото от нея започва да тече едномесечния срок, в който трябва да бъде заплатено уговореното обезщетение по чл. 331, ал. 2 от КТ.

След прекратяване на трудовото правоотношение Вие сте длъжен да оформите трудовата книжка на работника/служителя и в 7-дневен срок да изпратите до ТД на НАП уведомление по образец за извършеното уволнение.

Процедурата завършва с изплащане на дължимото към работника или служителя обезщетение. То трябва да бъде изплатено в едномесечен срок, считано от датата на прекратяване на трудовия договор. Ако не спазите това изискване на закона, основанието за прекратяване на трудовия договор на практика отпада. Това означава, че прекратяването на трудовия договор остава без основание, от което следва автоматично възстановяване на трудовото правоотношение, така сякаш трудовия договор никога не е бил прекратяван.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top