Какви данъци дължите, ако Вашата фирма работи с кметства и общини? | РААБЕ Експерт

Какви данъци дължите, ако Вашата фирма работи с кметства и общини?

Какви данъци дължите, ако Вашата фирма работи с кметства и общини?

Разяснение на НАП № 07-00-130 от 07.05.2013 г. на НАП

Много често фирми от реалния сектор се явяват посредници между възложители и изпълнители при осъществяване на различни мероприятия и дейности, които се извършват в общини, кметства и други структури от публичния сектор и тук възникват въпроси за дължимия данък добавена стойност.
По повод запитване на такава фирма, НАП изразява своето официално становище, което може би ще бъде полезно и за Вас.

Обстановката е следната: Фирма организира безплатен, за населението на една община, концерт, като посредник между възложител и изпълнители. Възложителят заплаща сумата за мероприятието, а фирмата се разплаща с изпълнителите. В даден момент сумата на приходите надхвърля 50 000 лв. и тогава фирмата пита след като не е налице данъчен кредит трябва ли да се издава данъчна фактура и дължим ли е ДДС, както и след като мероприятията са безплатни и няма билети за тях, то това представлява ли „освободена доставка“.

По повод тези въпроси, изразеното становище (№ 07-00-130 от 07.05.2013 г.) от НАП е следното:
„В случая предмет на доставката е услуга по смисъла на чл. 8 от ЗДДС. Услуга по смисъла на този закон е всичко, което има стойност и е различно от стока, от парите в обръщение и от чуждестранната валута, използвани като платежно средство.

Доколкото е посочено, че мероприятията са безплатни, следва да се има предвид следното: Уточнили сте, че имате взаимоотношения с възложител /община или кметство/, който заплаща на фирмата за съответната проява. В този смисъл, за Вас е налице възмездност – плащане по съответната доставка – организиране на празник или честване.

Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.

Съгласно чл. 42, т. 1 от ЗДДС, освободена доставка е:
1. продажбата на билети от културни организации и институти по Закона за закрила и развитие на културата за:
а) циркови, музикални и музикално-сценични спектакли и концерти, с изключение на билетите за барове, вариетета и еротични спектакли;
б) музеи, художествени галерии, библиотеки и театри;
в) зоологически и ботанически градини;
г) архитектурни, исторически, археологически, етнографски и музейни резервати и комплекси;

Тъй като извършваната от фирмата дейност по организиране на празници не попада в чл. 42, т. 1 от ЗДДС и не е освободена, същата е облагаема съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС.

Относно правото на приспадане на данъчен кредит:
По смисъла на чл. 69, ал. 1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави, начисления данък при внос на стоки и изискуемия от него данък като платец по глава осма.
В чл. 70 от ЗДДС са посочени ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит.

По смисъла на чл. 70, ал. 1, т. 3 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато стоките или услугите са предназначени за представителни или развлекателни цели.

Съгласно разпоредбите на чл. 62, ал. 1 от ППЗДДС, представителни или развлекателни цели по смисъла на чл. 70, ал. 1, т. 3 от закона са: посрещане, престой и изпращане на гости и делегации; нощувки; консумация на храна и напитки; организиране на делови срещи; тържества, развлекателни мероприятия; екскурзии.

Видно от тези текстове, организираните от фирмата мероприятия не попадат в тези норми. Тъй като осъществяваните от нея доставки са облагаеми съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС, за същите следва да се издават фактури по чл. 114 от ЗДДС с начислен данък. За осъществените покупки няма да е налице ограничителното условие на чл. 70, ал. 1, т. 3 от ЗДДС“.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top