Какви промени в законодателството ни очакват? | РААБЕ Експерт

Какви промени в законодателството ни очакват?

Какви промени в законодателството ни очакват?

МС прие законодателната си програма за първото полугодие на 2013 г.

Правителството прие законодателната си програма за периода януари-юни 2013 г. Общо 36 проекта ще разгледа кабинетът в този период. От тях 27 са за изменения и допълнения в действащи закони, три са новите закони, а останалите са ратификации на международни документи.

  • Закон за здравното осигуряване, новите промени ще въвежда европейски норми свързани с упражняването на правата на пациентите при трансгранично здравно осигуряване и за улесняване на признаването на медицински предписания, издадени в друга държава-членка.
  • Законопроект за управление на средствата от ЕС, чиято цел е да уреди обществените отношения, свързани с процесите на координация, управление, изпълнение, мониторинг и контрол на средствата от еврофондовете, предоставени на България.
  • Законопроект за иновациите. Негова основна задача е да създаде условия за стимулиране на инвестициите в иновации и научно-изследователска и развойна дейност, както и да гарантира устойчивост на иновационната политика.
  • Останалите проекти са за промени в Кодекса на труда, в законите за здравословни и безопасни условия на труд, за насърчаване на заетостта, за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, за здравето, за лекарствените продукти в хуманната медицина, за вътрешния одит в публичния сектор, за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, в ДОПК, за устройство на територията, за пътищата, в Наказателния кодекс, за юридическите лица с нестопанска цел, за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство, за електронното управление, за електронните съобщения, за търговското корабоплаване и др.
Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top