Какво трябва да знаете за разходването на безвъзмездна финансова помощ по ПМС 69? | РААБЕ Експерт

Какво трябва да знаете за разходването на безвъзмездна финансова помощ по ПМС 69?

Какво трябва да знаете за разходването на безвъзмездна финансова помощ по ПМС 69?

Постановлението обхваща кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черно море 2007 – 2013 г.“, финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм

От април 2013 г. ПМС № 55 от 2007 г. бе заменено с ПМС № 69/2013 г. Новата уредба е значително опростена, с което се цели облекчаването на бенефициентите и кандидатите за безвъзмездна финансова помощ. Създаден е един стойностен праг, под който процедура не се провежда, а над него е предвидено провеждането само на една процедура – за избор на изпълнител с публична покана. Същевременно не много подробната уредба, която постановлението дава на тази процедура, може да доведе до неясноти в практиката и до възможност бенефициентите и кандидатите за безвъзмездна финансова помощ да създадат различни практики и различни вътрешни правила за прилагането на уредбата.

Правилата на ПМС № 69/2013г. се прилагат както по отношение на бенефициенти, така и на кандидати за безвъзмездна финансова помощ.

Според §1, т.6 от Допълнителните разпоредби на постановлението „кандидати за безвъзмездна финансова помощ“ са всички физически и юридически лица и техни обединения, които кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ чрез подаване на проектно предложение.

Предвидени два начина за определяне на изпълнител:

  1. избор с публична покана – процедура, при която право да подават оферти имат всицки заинтересовани лица;
  2. избор без провеждане на процедура –когато стойността на договора е под определените в чл. 8, ал. 2 от ПМС № 69/2013 г. прагове.

Пълен коментар на постановлението ще намерите в практически наръчник „Процедури по обществени поръчки в България и ЕС – лесно изпълнимо и изгодно“.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top