Нов Регламент (ЕС) 475/2012 г. на Комисията от 05.06.2012 г. за прилагане на Международните стандарти за финансово отчитане | РААБЕ Експерт

Нов Регламент (ЕС) 475/2012 г. на Комисията от 05.06.2012 г. за прилагане на Международните стандарти за финансово отчитане

Нов Регламент (ЕС) 475/2012 г. на Комисията от 05.06.2012 г. за прилагане на Международните стандарти за финансово отчитане

МСС 1– Представяне на финансовите отчети – Представяне на компоненти на другия всеобхватен доход и МСС 19 – Доходи на наети лица

На 05.06.2012 г. Европейската комисия излезе с нов Регламент № 475/2012 г. за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент № 1606/2002 на Европейския парламент. В резултат на тези обсъждания и решения имаме изменение в МСС 1 – Представяне на финансовите отчети, като основно се обръща внимание на компонентите на другия всеобхватен доход. Пълният комплект на финансовите отчети ще включва и „Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за период…“. Дадена е възможност на предприятията да представят един отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход или да се представи печалбата или загубата и другия всеобхватен доход в два раздела. Тези изменения ще рефлектират съответно и при прилагане на МСФО 1 – Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане, МСФО 5 – Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности, МСФО 7 – Финансови инструменти, оповестяване, МСС 12 – Данъци върху дохода, както и върху МСС 20, МСС 21, МСС 32, МСС 33 и МСС 34.

По отношение на МСС 19 – Доходи на наети лица, стандартът изисква предприятието да признава задължение, когато дадено наето лице е работило и в замяна ще получи доходи в бъдещ период и разход, когато предприятието получава икономическа изгода, в резултат на положения труд от наетото лице срещу доходи за своя труд. Изискването е измененията в този стандарт да се прилагат за годишни периоди, започващи след 01.01.2013 г. При по-ранно прилагане предприятието трябва да оповести този факт.

Очаквайте: МСФО 9, МСФО 10, МСФО 11, МСФО 12 и МСФО 13 и коментар върху тяхното прилагане!

Пълна инфомация за регламента в Практически наръчник „Международни стандарти за финансово отчитане“ + CD

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top