Нови насоки за ИПГВР | РААБЕ Експерт

Нови насоки за ИПГВР

Нови насоки за ИПГВР

Срокът за внасяне е 31 юли

На страницата на Оперативна програма „Регионално развитие“ вече могат да бъдат открити указания за необходимата документация във връзка с изпълнението на схема за безвъзмездна финансова помощ по проект за „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР)“.

Според указанията на втория етап от одобрението и оценката на плановете трябва да бъде внесена единствено документацията от точка 1.4 „Структура и съдържание на ИПТВР“ на Методическите насоки за разработване на ИПГВР, която не е предоставена при етапа на одобряване на зони. Срокът за внасяне на тази документация е 31 юли. Тя може да бъде представена с препоръчана поща, с куриер или на ръка. Цялата документация се предоставя на хартиен и електронен носител.

Всички части на ИПГВР трябва да бъдат одобрени с решение на съответния Общински съвет, като това решение също трябва да бъде приложено към документацията.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top