Обнародваха постановлението за изпълнение на бюджета | РААБЕ Експерт

Обнародваха постановлението за изпълнение на бюджета

Обнародваха постановлението за изпълнение на бюджета

В срок от месец общинските съвети представят всички извънбюджетни сметки и фондове

Постановление № 1 на МС от 9.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г. беше обнародвано в брой 6 на Държавен вестник от 22 януари. В срок от 10 дни от обнародването държавните органи, министерствата и ведомствата трябва да публикуват утвърдените си бюджети на своята интернет страница.

В срок един месец от обнародването на постановлението тези организации са длъжни да представят в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените им годишни размери на приходите, разходите, трансферите, субсидиите/вноските, бюджетното салдо и финансирането съгласно Единната бюджетна класификация.

Общинските съвети пък трябва да утвърдят всички извънбюджетни сметки и фондове по приложение № 8 към § 26 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и да ги представят заедно с бюджетите си в Министерството на финансите и в Сметната палата. В срок от един месец министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията трябва да разпредели по общини субсидиите за вътрешноградските пътнически превози и за междуселищните пътнически превози в слабо населени, планински и гранични райони. Одобряването на средствата става след съгласуване с министъра на финансите.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top