Опасността от пожари в обектите на Вашата фирма през лятото е голяма | РААБЕ Експерт

Опасността от пожари в обектите на Вашата фирма през лятото е голяма

Опасността от пожари в обектите на Вашата фирма през лятото е голяма

Новите изисквания за пожарна безопасност при експлоатация на обектите са обнародвани в ДВ, бр. 24

В брой 24 на Държавен вестник беше публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Какви са основните промени?

Глава девета „БОРБА С ПОЖАРИ“ от Наредба № 7 прави пълна препратка към изискванията на Наредба № Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, така че в нея вече не можете да намерите нещо в повече спрямо наредбата за пожарната безопасност.

Глава дванадесета се преименува от „ДЕЙНОСТ ПРИ АВАРИИ“ на „ДЕЙНОСТ ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ“ и препраща към Закона за защита при бедствия.

Какво означават тези промени?

На практика вече, когато мислим за изготвянето на плановете свързани с пожар и аварии, можем да правим справка само с Наредба № Із-2377 от 2011 г. и Закона за защита при бедствия.

ВАЖНО! За обектите, в които броят на работещите е по-малък от 5, могат да се изготвят само вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на пожарна безопасност на територията на обекта.

Трябва да отбележим, че съществуват някои подзаконови нормативни актове на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, които правят препратки към Наредба 7 в частта за плановете за предотвратяване и ликвидиране на аварии, но те не са отменени, което отново ще създаде противоречие.

Например: при работа с автомобили Наредба № 12 oт 27 декември 2004 г. изисква плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии и пожари да включва и защита от аварии при работа с автомобили.

НОВО! С последните промени в Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, бяха отменени изискванията за изготвяне на авариен план, като бе направена пълна препратка към изискванията на чл. 35 от Закона за защита при бедствия. Съответно Глава дванадесета се преименува от “ДЕЙНОСТ ПРИ АВАРИИ” на “ДЕЙНОСТ ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ”.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Таг новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top