Още едно уведомление до НАП при командироване на служител в ЕС | РААБЕ Експерт

Още едно уведомление до НАП при командироване на служител в ЕС

Още едно уведомление до НАП при командироване на служител в ЕС

Още едно уведомление до НАП при командироване на служител в ЕС Вече е в сила и нов регламент за социална сигурност

Документите, които счетоводителите трябва да подават всеки месец, са повече от много. Към тях обаче не бива вече да забравяме и уведомление по образец № Окд-236, което трябва да подаваме до приходната администрация всеки път, когато командироваме служител извън страната в друга държава-членка на Европейския съюз.

Уведомлението се подава до НАП без значение на продължителността на командировката. Към момента документът не може да бъде подаван по електронен път, а единствено на място и по пощата. Причината за задължението е в регламентите за социална сигурност на общността, но към момента националното ни законодателство не е определило санкция при неизпълнението му.

От 28 юни вече е в сила и още един регламент – Регламент (ЕС) № 465/2012 на Европейския парламент и на съвета от 22 май 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004. Една от неговите нови разпоредби засяга именно командироването на лица. В нея е установено, че лице, „което осъществява дейност като наето лице в държава-членка от името на работодател, който обичайно осъществява дейността си в нея, и което е командировано от този работодател в друга държава-членка, за да осъществява там дейност от името на същия работодател, продължава да е подчинено на законодателството на първата държава-членка, при условие че предвидената продължителност на тази работа не превишава 24 месеца и че не е изпратено да замества друго командировано лице.“ Именно тази разпоредба налага и подаването на уведомлението.

Сред другите новости, в следствие от Регламент № 465 са: определянето на приложимото законодателство за летателен и кабинен екипаж, въвеждането на дефиниция за „основна база“, както и определянето на няколко основни хипотези за лица, които обичайно осъществяват дейност като заети лица в две или повече държави-членки, но не извършват значителна част от дейността си в държавата на пребиваване.

Повече информация ще намерите в практически наръчник Международно данъчно облагане и осигуряване

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top