Парламентът прие на второ четене измененията в ЗДДС | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Парламентът прие на второ четене измененията в ЗДДС

Парламентът прие на второ четене измененията в ЗДДС

ЗИД-ът изменя и ДОПК, КСО, ЗКПО, ЗДДФЛ, Законът за здравното осигуряване

В края на миналата седмица парламентът прие на второ четене Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. С нормативния акт се изменят и Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, Кодексът за социално осигуряване, Законът за здравното осигуряване, Законът за корпоративното подоходно облагане, Законът за данъците върху доходите на физическите лица и други.

Част от основните промени, които законът въвежда са:

 • Електронни фактури – в чл. 113 на закона се правят няколко изменения, включително и се създават две нови алинеи, които регламентират използването на електронни фактури. Те ще се считат за издадени на датата, на която бъдат предоставени, така че да могат да бъдат получени от получателя. Въвежда се и възможността да бъде издавана сборна фактура, ако доставките са две или повече и данъкът за тях става изискуем през един и същ данъчен период. Ако доставките не са вътреобщностни, те трябва да бъдат издадени не по-късно от последния ден на месеца, през който данъкът е станал изискуем.
   
 • При фактури, при които данъчната основа и данъкът не превишават 100 евро, могат да бъдат пропуснати част от реквизитите по чл. 114, ал. 1. Това не се отнася за фактурите, които документират доставки с място на изпълнение на територията на друга държава-членка, на вътреобщностни доставки и на дистанционни продажби на стоки.
   
 • Погасяване на публични задължения –  регламентират се случаите, при които длъжникът има няколко на брой публични задължения, установявани от НАП, и не може да ги погаси едновременно. Тогава се погасява задължението, на което срокът за плащане изтича най-рано, освен ако в закон не е предвидено друго. Ако две задължения трябва да бъдат погасени на една и съща дата, те се погасяват съразмерно.
   
 • Внасянето на осигурителните вноски вече ще става до 25-то число на месеца!
   
 • Облагане на хазартната дейност – цялата хазартна дейност, независимо дали е организирана онлайн или по традиционния начин, ще се облага със ставка от 15 %.
   
 • Данък върху доходите от лихви по влогове и депозити – данъкът върху тези доходи ще бъде окончателен и ще бъде в размер на 10%. Според внесеното в парламента предложение няма да се облагат доходите от лихви по разплащателни сметки в търговски банки и в клонове на чуждестранни банки, установени в държава-членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Общо промените в данъчните закони са разписани в 45 страници.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top