Промени в упражняването на държавните права в търговските дружества | РААБЕ Експерт

Промени в упражняването на държавните права в търговските дружества

Промени в упражняването на държавните права в търговските дружества

Решението беше взето в седмицата преди празниците

На заседание миналата седмица правителството прие постановление, с което въведе промени в Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. Основно засегнати са дружествата с над 50% държавно участие в капитала.

Според решението на Министерски съвет се въвеждат правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции, които държавните предприятия, търговски дружества с над 50 на сто участие на държавата в капитала, които те контролират, трябва да прилагат. Промените целят най-вече повече прозрачност и ефективност, както и подобряване на отчетността.

С постановлението се въвежда изискването нетната експозиция към една кредитна или финансова институция да не надвишава 25 на сто от общия размер на паричните средства на Възложителя. Органът, упражняващ правата на държавата в съответното дружество, трябва да публикува информация на интернет страницата си до 30 число след изтичане на тримесечния отчетен период.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top