Срокове и ред за коригиране на декларации образец 1 | РААБЕ Експерт

Срокове и ред за коригиране на декларации образец 1

Срокове и ред за коригиране на декларации образец 1

Специалният ред за подаване на коригиращи декларации, свързани с осигуряването е уреден в Наредба Н-8 от 2005 г.

Подаването и коригирането на декларации обр. 1 се подчинява на общите правила за подаване и коригиране на декларации, установени в ДОПК и на специалните правила, регламентирани в Наредба Н-8/2005 г. Съгласно чл. 104 от ДОПК след подаването на декларацията, но преди изтичането на законоустановения срок за подаването й, подателят има право да прави промени, свързани с декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения. От текста на тази разпоредба е видно, че декларациите могат да бъдат коригирани само преди изтичане на срока за подаването им. Алинея 4 на същата разпоредба създава изключение от това правило по отношение на коригиращите декларации за осигурителни вноски като дава възможност те да бъдат коригирани и след изтичането на сроковете за подаването им.

Декларация обр. 1 съдържа данни за осигурителния стаж и осигурителния доход на осигурените лица. Тя не установява публични задължения, поради което нейното коригиране се подчинява на по-специални правила. Съгласно чл. 3, ал. 7 от наредбата декларации образец № 1 не се подават за коригиране и заличаване на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности.

Съгласно указанията за попълване на декларация обр. 1 съществуват две възможности за промяна на данните в декларацията – те могат да бъдат заличени, като в т. 1 „Код корекция“ се попълни буквата З или коригирани, като в т. 1 „Код корекция“ се попълни буквата К.

Заличаващата декларация изтрива напълно информацията от подадената редовна декларация.
Коригиращата декларация също изтрива напълно информацията от редовната декларация, но на нейно място се съхранява информацията от коригиращата декларация.

Най-важните данни не могат да бъдат променяни с коригиращи декларации. Това са данните, попълвани в 1, 2, 3, 4 и 5 (т. 5.1 и 5.2) и 12 от декларацията. Те касаят периода, за който се отнася декларацията, индивидуализиращите данни за осигуреното лице и осигурителя и кода за вид осигурен. При установяване на грешки в тези данни, те могат да се поправят само като се подаде първо заличаваща декларация и след това нова редовна декларация.

Всички останали данни се коригират с подаването на коригираща декларация. Освен данните, които се променят в коригиращата декларация обр. 1 се попълват и всички останали данни. След приемането на коригираща декларация се подава само нова коригираща или заличаваща декларация.

Всички въпроси, възникващи от назначаването, през мотивацията и възнаграждението, до уволнението и пенсионирането на наетия от Вас персонал ще намерите в нашите издания.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top