Трудностите за счетоводителите започват | РААБЕ Експерт

Трудностите за счетоводителите започват

Трудностите за счетоводителите започват

Обърнете внимание на законовите промени,извършени през лятото

Може би, докато лятото за Вас е било време за отдих и почивка, сте пропуснали някои от нормативните изменения!

За да не останете неприятно изненадани, прилагаме този не много кратък списък:

Кодекси

  1. Кодекс за социалното осигуряване
  2. Наказателен кодекс

Закони

  1. Закон за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца
  2. Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения
  3. Закон за изменени и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
  4. Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминацията
  5. Закон за ратифициране на Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна

Наредби
1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи лица с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, от винетни такси при ползване на републиканските пътища
3. Наредба за изменение на Наредба Н-9 от 2009 г. за възстановяване на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка на Общността

Регламенти по МСФО
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 475/2012 НА КОМИСИЯТА от 5 юни 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на Международен счетоводен стандарт (МСС) 1 и Международен счетоводен стандарт (МСС) 19 . Повече информация : Практически наръчник „Международни стандарти за финансово отчитане“

Определено доста дълъг списък за това кратко лято!

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top