Трябва ли да публикувам финансов отчет за 2011 г.? | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Трябва ли да публикувам финансов отчет за 2011 г.?

Трябва ли да публикувам финансов отчет за 2011 г.?

Задължени лица – с дейност или без дейност

С измененията в Закона за счетоводството (ДВ., бр. 34 от 29.04.2011 г.) се въведе определен ред за обявяване на отчетите, с цел подобряване на качеството на административното обслужване от Агенцията по вписванията.

Срокове за публикуване, съгласно чл. 40 на Закона за счетоводството:

  • Еднолични търговци – в срок до 31 май на следващата година;
  • Дружества с ограничена отговорност, в това число ЕООД – в срок до 30 юни на следващата година;
  • Търговски дружества (по смисъла на Търговския закон – СД, КД, КДА, АД, ЕАД) – и кооперации (без жилищностроителни) – в срок до 31 юли на следващата година.

Предприятията с регистрация в Търговския регистър са задължени за публикуват своите отчети в него. За целта се използва Образец Г 2 – Заявление за публикуване на годишни финансови отчети. Отчетът е оригинал, с нотариално заверен подпис или заверен от заявителя препис.

Съгласно чл. 32 от Закона за счетоводството Едноличните търговци представят само отчет за приходите и разходите, ако не подлежат на независим финансов одит и при нетни приходи от продажби за текущата година ненадвишаващи 100 000 лв., а при нетен приход от продажби под 50 000 лв. представят дейността си чрез специфични регистри – книги.

Когато предприятието публикува съкратен финансов отчет, то това обстоятелство задължително се оповестява.

Не публикуват отчети в Търговския регистър следните лица:

  1. Физически лица, регистрирани като земеделски производители, ако не са ЕТ.
  2. Занаятчии и лица, упражняващи свободни професии, ако не са ЕТ.
  3. Физически лица, които извършват хотелиерски услуги, чрез предоставяне на стаи в собствените им жилища.
  4. Юридически лица, които не са търговци – ЮЛНЦ, фондации и др.
  5. Неперсонифициран дружества – граждански дружества, регистрирани по ЗЗД.
  6. Търговските представителства.
Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top